UBND tỉnh ban hành Công văn hoả tốc số 858/UBND-KGVX về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến F0 tại Hà Nam.

Ngày 29.4, UBND tỉnh ban hành Công văn hoả tốc số 858/UBND-KGVX về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến F0 tại Hà Nam. Nội dung như sau:


Nguồn: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202104/hung-yen-yeu-cau-xet-nghiem-ngay-doi-voi-cac-truong-hop-f1-f2-f3-lien-quan-den-f0-tai-ha-nam-1422cb7/