Ngày 29.4, UBND tỉnh ban hành Công văn hoả tốc số 858/UBND-KGVX về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến F0 tại Hà Nam. Nội dung như sau:


Nguồn: http://baohungyen.vn/xa-hoi/202104/hung-yen-yeu-cau-xet-nghiem-ngay-doi-voi-cac-truong-hop-f1-f2-f3-lien-quan-den-f0-tai-ha-nam-1422cb7/