Có gì bên trong không khí chúng ta hít vào?

Mỗi lần hít sâu, khoảng 25 nghìn tỷ tỷ phân tử được đưa vào phổi, bao gồm nitơ, oxy, argon và rất nhiều hạt nhỏ khác.