Kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp

baohungyen 03/09/2021
Ngày 1.9, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2085/UBND-KGVX về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp. Nội dung như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30.8.2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ phòng, chống dịch cơ sở.

2. Công an tỉnh chỉ đạo rà soát, thiết lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch các cấp.

3. Căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn:

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng.

- UBND cấp huyện thành lập và chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã do Chủ tịch UBND làm Chỉ huy trưởng.

Lực lượng y tế là cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống dịch các cấp ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, cơ chế giao ban, báo cáo cấp trên trực tiếp hàng ngày; tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 12h ngày 3.9.2021.
baohungyen